طراحی، ساخت و نصب اتاق فیلتر هوای ورودی توربین های گازی / نیروگاه نکا

طراحی، ساخت و نصب اتاق فیلتر هوای ورودی توربین های گازی