تامین 2000 مترمربع داربست های پیشرفته جهت پروژه نیروگاهی شرکت

زیمنس

تامین 2000 مترمربع داربست های پیشرفته جهت پروژه نیروگاهی شرکت زیمنس